Rubrieken

Er zijn geen items beschikbaar.

Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) klas 4, 5 en 6

Voor het inzien van de actuele PTA's moet je ingelogd zijn. Zie dan in MIJN SGDB: programma van toetsing (PTA).

In het PTA wordt beschreven hoeveel toetsen per vak worden geprogrammeerd en welke valentie de toetsen hebben. Tevens is in het PTA vermeld op welke wijze de rapportcijfers worden bepaald.
Voor klas 4 is naast het PTA (schoolexamentoetsen) ook een programma van toetsing (PT) opgesteld.

Regeling inhalen gemiste toetsen

A. Het kan voorkomen dat een leerling een toets (proefwerk, schriftelijke overhoring, o.i.d.) mist (door ziekte bijv.). In het algemeen is het dan dringend gewenst dat later de gemiste toets wordt ingehaald. Dat laatste is in de eerste plaats de verantwoordelijkheid van de leerling. Deze maakt met de desbetreffende docent daarvoor een afspraak. De volgende procedure dient gevolgd te worden:
PTA afwezigheid tevoren bekend is, contact op met de docent wiens proefwerk hij gemist heeft/zal missen.
- De docent bepaalt dan datum en uur waarop de toets wordt ingehaald/gemaakt.
- Dit kan een datum zijn waarop al een proefwerk gepland staat en voor clustergroepen kan het noodzakelijk zijn dat het proefwerk na het 8e lesuur wordt ingehaald.
- Verzuimt de leerling deze procedure te volgen dan verliest hij het recht de gemiste toets in te halen en krijgt hij voor de toets het cijfer 1.
Nb. Er zal goed worden bijgehouden welke leerlingen (anders dan door langdurige ziekte of overmacht) regelmatig toetsen missen. De coördinator/conrector kan op deze wijze kennelijk overmatig herkansingsgedrag tijdig opsporen en in overleg met de ouders maatregelen treffen.

B. Het kan voorkomen dat een docent een proefwerk heeft opgedragen voor een dag waarop hij, naar later blijkt, verhinderd is les te geven (door ziekte bijv.). Er zijn dan de volgende mogelijkheden:
1. Het proefwerk gaat normaal door, doordat een andere docent kan surveilleren.
2. Het proefwerk wordt in de eerste les die de docent weer aan die klas geeft, afgenomen.
De beperking van slechts één proefwerk per dag geldt dan niet.
3. De docent heeft aan het begin van het jaar expliciet afgesproken dat in de eerste les die de docent weer aan die klas geeft een nieuwe afspraak voor afnemen wordt gemaakt. Ook dan geldt in het algemeen de beperking van slechts één proefwerk per dag niet.
Wanneer een docent meer dan 15 lesdagen afwezig is, wordt een aparte regeling met de klas getroffen.

Het Stedelijk Gymnasium

Mercatorplein 2,
5223 LL,
's-Hertogenbosch
Open met Google Maps

Contact

Telnr: 073 62 190 68
info@sgdb.nl
"Non scholae
sed vitae discimus"