Excelleren op het SGDB

Als Gymnasium hebben wij extra aandacht voor excellente leerlingen; leerlingen die boven de reguliere lesstof uitstijgen en behoefte hebben aan extra uitdaging en diepgang. Voor deze leerlingen bieden wij extra programma's aan die hen uitdagen al hun capaciteiten in te zetten en zich maximaal te ontplooien. Hier vindt u een beschrijving van de belangrijkste activiteiten die wij aanbieden in dit kader.

 

Project Atlas

Atlas is een project voor leerlingen uit de onderbouw die niet alle lessen nodig hebben en in die uren onderzoek willen doen naar een zelfgekozen onderwerp.  

Meer info over Project Atlas

 

Olympiades

Het Stedelijk Gymnasium van 's-Hertogenbosch is een olympiade-school. Olympiades zijn wedstrijden in verschillende vakken die leerlingen de kans bieden om hun talenten (verder) te ontwikkelen. Het meedoen aan olympiades geeft leerlingen de gelegenheid om zich extra te verdiepen in het desbetreffende vak en hun kennis en vaardigheden in een bepaald vak te testen. De een beschouwt het als examentraining, voor de ander is het een kans om iets buiten de reguliere lesstof te kunnen doen en zich te meten met de besten van het land. Of zelfs te kunnen strijden voor een plek in de internationale olympiades.

In de onderbouw kunnen de leerlingen meedoen met de Kangoeroewedstrijd (wiskunde) en Beverwedstrijd (informatica/ICT). Bovenbouwolympiades worden aangeboden bij aardrijkskunde, wiskunde, natuurkunde, scheikunde, biologie en informatica. Sommige olympiades worden opgenomen in het curriculum, bij anderen kunnen leerlingen vrijwillig meedoen.

 

De wedstrijden vinden eerst op school plaats. Leerlingen die buitengewoon presteren, mogen meedoen met de nationale ronde. Enkele jaren geleden lukte het een leerling zelfs om de landelijke ronde te winnen. Hij mocht vervolgens de eer van het Stedelijk hoog houden bij de internationale olympiade in Japan!
 

Maar ook zonder deze topprestatie zijn we trots op het olympiade-keurmerk, waarmee we ook in de breedte leerlingen de kans bieden om meer uit zichzelf te halen.
 

Cambridge Engels

Het Stedelijk Gymnasium biedt begeleidende lessen voor het Cambridge Advanced Exam. Gedurende anderhalf jaar worden de leerlingen vanaf leerjaar 4 voorbereid voor dit officieel erkend examen. Zij krijgen één uur extra les per week.

 

DELF Frans

Een selectie leerlingen uit klas 4 start met 1 uur in de week Frans voor het diploma DELF. In klas 5 gaan ze op een landelijk examen om dit diploma van de Franse taal te kunnen bemachtigen. Elke week komen we een uur (extra) samen om veel te oefenen met alle vaardigheden. Frans lezen, schrijven, begrijpen en zelf ook vooral meer spreken zijn de pijlers van dit programma voor versterkt Frans. On y va!

Meer info over DELF Frans.

 

GOETHE Duits

Ook voor Duits kunnen leerlingen in klas 4 een excellentieprogramma volgen, Goethe-Duits. Daarin bereiden zij zich voor op de internationaal erkende Goethe examens: de Goethe taalexamens Duits bestaan altijd uit de vier vaardigheden lezen (Leseverstehen, m.n meerkeuze), luisteren (Hörverstehen), schrijven (schriftlicher Ausdruck), en spreken (mündlicher Ausdruck, korte monoloog en gesprek met medekandidaat).

 

Versneld examen

Voor leerlingen van de bovenbouw bestaat de mogelijkheid om in bepaalde vakken versneld examen te doen. Leerlingen worden daarvoor geselecteerd in overleg tussen de examensecretaris en de betrokken teamleider.

 

Honours Programma Gymnasia (HPG)

"Je bent een slimme leerling en je beschikt over veel talenten. Niet al je talenten komen aan bod in het doorlopen van het reguliere curriculum. Je zou heel graag een eigen traject volgen op het gebied waar jouw speciale interesse ligt. Een gebied dat misschien weinig met schoolvakken te maken heeft. Je kiest een gebied, een onderwerp, je doelen en je kiest waar (binnen en/of buiten de school) en wanneer je dat gaat doen. Daar loop je warm voor, daar wil je je voor inzetten, want dáár kun je uit de verf komen!"

Het Honoursprogramma is voor alle bovenbouwleerlingen die zich herkennen in bovenstaande tekst. 38 zelfstandige gymnasia in Nederland hebben het programma gezamenlijk ontwikkeld. Het belangrijkste doel is dat het programma leerlingen in staat stelt een gedeelte van de schooltijd in te zetten voor het ontwikkelen van kennis en vaardigheden op een zelf gekozen gebied. Het is een programma dat leerlingen uitdaagt te excelleren, zich persoonlijk te ontplooien en plezier te hebben in leren. Het programma is modern, gaat uit van de motivatie van de leerlingen, werkt met een coachende didactiek en richt zich op de ontwikkeling van competenties van de 21e eeuw.

In klas 4 vindt de selectie plaats. In klas 5 en 6 doorlopen de leerlingen een zelf uitgestippeld traject. Daarbij worden zij gecoacht door een docent. In de zesde klas vindt het examen plaats waar de leerling wordt beoordeeld door docenten van andere gymnasia. Een leerling die het honoursexamen succesvol afsluit heeft recht op een “met Honours” vermelding op het diploma.

Leerling Marlou Leenders over het Honours Programma:
"Ik ben dit jaar begonnen aan het HPG, omdat ik graag wat meer uitdaging wil op school en het mij leuk lijkt om mijn eigen project op te zetten. Ik wil mij tijdens dit programma gaan verdiepen in het verspreiden van kennis van EHBO onder middelbare scholieren. Er geldt namelijk voor veel scholieren dat ze weinig kennis hebben van EHBO en dit vind ik een slechte zaak. Het lijkt me namelijk heel vervelend om in een situatie waarin eerste hulp nodig is, niet te weten hoe ik moet handelen. Naar mijn mening is EHBO een belangrijk onderwerp en zou het goed zijn om de belangrijkste dingen van het geven van eerste hulp op scholen te leren. Ik wil gaan onderzoeken hoe het komt dat er zo weinig aandacht aan wordt besteed op scholen en proberen een manier te vinden om het verspreiden van kennis van EHBO op scholen te verbeteren.
Het fijnst van het HPG vind ik dat je erg veel vrijheid krijgt bij de invulling van het programma. Het enige wat vast staat, zijn de vaardigheden die je gaat ontwikkelen, maar op welke manier je dat doet is helemaal aan jezelf. Je mag je project helemaal zelf kiezen, zodat je aan de slag gaat met iets dat je écht interesseert."

Het Stedelijk Gymnasium

Mercatorplein 2,
5223 LL,
's-Hertogenbosch
Open met Google Maps

Contact

Telnr: 073 62 190 68
info@sgdb.nl
"Non scholae
sed vitae discimus"