Rubrieken

Er zijn geen items beschikbaar.

Gang van zaken in klas 4, 5 en 6

In de Tweede Fase wordt de leerling steeds meer verantwoordelijk gemaakt voor het eigen leerproces. Er wordt hierbij een (steeds) groter beroep gedaan op de eigen verantwoordelijkheid van de leerling bij het plannen en uitvoeren van het leerproces dan in de onderbouw; dit mede ter voorbereiding en betere aansluiting op de eventuele vervolgstudie. 
In de klassen 4, 5 en 6 zijn de lessen ook anders geroosterd dan in de onderbouw. Naast lessen in de stamklassen, volgen leerlingen ook lessen in de clustergroepen van hun keuzevakken. In het rooster zitten vaak ook vrije tussenuren.
De leerling kan, als het lesrooster dat toelaat, kiezen om zelfstandig de leerstof verwerken, b.v. in stilte in de mediatheek. Ook kan hij daar werken aan projecten, opdrachten, practica etc. Dagelijks mag dat tijdens het 9e lesuur met overleg.

In klas 4, 5 en 6 krijgen de leerlingen een mentor toegewezen die de leerling helpt bij het plannen en die de vorderingen bijhoudt en bespreekt.

De leerlingen bouwen vanaf klas 4 een examendossier op waarin alle resultaten, die later de cijfers bepalen voor de schoolexamens, worden gearchiveerd. 
De gang van zaken in klas 4, 5 en 6 wordt uit de doeken gedaan in een speciaal “Programma van Toetsing en Afsluiting” (PTA), dat de leerlingen en hun ouders vóór 1 oktober ontvangen. In het begin van het schooljaar wordt er speciaal voor ouders en leerlingen een avond georganiseerd waarop onder andere het PTA wordt toegelicht (en voor klas 5 de Rome-/Griekenlandreis).
In klas 4 en 5 betreffen de regelingen het schoolexamen, in klas 6 wordt tevens de gang van zaken m.b.t. het Centraal Examen toegelicht.
Het afgeronde eindcijfer voor Maatschappijleer én het eindcijfer voor het profielwerkstuk in klas 6 vormen het zogenoemde combinatiecijfer aan het eind van klas 6.
Het is noodzakelijk dat ouders en leerlingen zich van de inhoud van het PTA (ook het algemene gedeelte) op de hoogte stellen
De data van de ouderavonden vindt u zoals gebruikelijk in het Jaarrooster in MIJN SGDB - Roosters.

In het voorjaar is voor klas 4 een aparte ouderavond met de mentoren gepland waar de vorderingen van de leerlingen worden besproken. Hierbij worden alleen de ouders  van leerlingen die het risico lopen te doubleren uitgenodigd.
In klas 4 helpt de decaan samen met de mentoren bij het kiezen van een profiel en vrije ruimte.
In klas 5 en 6 is de decaan behulpzaam bij de keuze van een vervolgopleiding.
Het zesde leerjaar wordt afgesloten met het Centraal Examen.

In sommige gevallen (bijvoorbeeld bij de tweede keer doubleren in dezelfde klas of in twee opeenvolgende klassen) zal de leerling aan het einde van het schooljaar een andere school moeten kiezen.

Met de VO-scholen die samenwerken binnen het Samenwerkingsverband De Meierij  is afgesproken dat leerlingen die moeten/willen overstappen zich bij voorkeur vóór 1 april aanmelden op basis van een advies van de vertrekkende school. De ontvangende school neemt het verzoek tot inschrijving van de leerling dan in behandeling. Leerlingen die de school ‘gedwongen’ verlaten worden daarbij anders beoordeeld dan ‘vrijwillige’ overstappers. Het Stedelijk Gymnasium

Mercatorplein 2,
5223 LL,
's-Hertogenbosch
Open met Google Maps

Contact

Telnr: 073 62 190 68
info@sgdb.nl
"Non scholae
sed vitae discimus"